Det nye Melhustorget

Informasjon til brukere og naboer om byggearbeider på Melhustorget

Generell informasjon

I november 2021 starter arbeider for oppføring av Melhustorget. Parkeringsarealet foran REMA1000 og på siden av Melhustorget skal erstattes med nytt kjøpesenter og 4 leilighetsblokker. Den oppgrusede plassen ved Melhuset skal få et fint torg. Sistnevnte er ikke en del av HENTs arbeid, men vil komme senere.

Utbygger er Melhustorget AS og Melhus Kjøpesenter AS
Totalentreprenør er HENT AS

Hele prosjektet er planlagt ferdig høsten 2024

Prosjektet består av to byggetrinn, BT1.1 og BT1.2.

Planlagt byggetid
Infrastruktur: Q4 21 – Q1 22
BT1.1: 1. Q4 21 – Høsten 23
BT1.2: Q2 22 – Høsten 24

Konsekvenser for ytre miljø

I løpet av byggetiden vil det måtte forventes noe støy og tungtrafikk. Mest støy vil det være i starten av prosjektet. Det vil bli roligere mot slutten når innvendige arbeider pågår.

Bygget vil ha en etasje under bakkenivå med parkeringsarealer for beboere og kjøpesenteret. Det er stabile masser i området så byggegropa vil ikke støttes opp ved bruk av spunt. Det antas derfor at utgraving av tomten ikke påvirker naboeiendommer. For å dokumentere dette har HENT engasjert en stikker som har målt inn høyder på alle naboeiendommer før oppstart. Dette for å se om naboeiendommer beveger seg under byggeprosjektet. I forbindelse med innmålingen har stikker satt merker og/eller bolter inn i grunnmuren på nabobyggene. Høyder på disse merkene leses av under prosjektet. I tillegg til dette har HENT også engasjert en takstmann som har foretatt en kartlegging av naboeiendommene. Det er viktig å påpeke at byggeprosjektet sannsynligvis ikke vil påvirke naboeiendommer. Dette gjøres som en sikkerhet for begge parter for å dokumentere før og etter, og er vanlig prosedyre i forbindelse med bygging av større bygg.

Rigg og logistikk

Torget ble sperret av i oktober. Resterende byggeplass vil bli sperret av 01. november. I forbindelse med graving av eksisterende parkeringsareal, samt etablering av bærekonstruksjon (Betong og stål) vil det være store mengder med masser som skal ut og inn av tomten. HENT er i dialog med offentlige myndigheter for å koordinere logistikken rundt dette. Vi har et ønske om å bruke Melhusvegen, og etter hvert avkjøring fra Lenavegen, for vareleveringer da dette gir beste inn og utkjøring til tomten med tanke på plass, tredjeperson og logistikk.

Om noen har spørsmål til punktene ovenfor eller andre spørsmål kan dere kontakte:

Totalentreprenør:

Ingrid Mørk

HENT AS

Mobil: 48 26 81 51

ingrid.mork@hent.no